Soli-vežbanje

 1. Napiši formule za: aluminijum-sulfat, aluminijum-hidrogensulfat,  natrijum-hidrogenkarbonat.
 2. Koliko nastaje grama odgovarajuće soli ako reaguje 34grama amonijaka i 73grama hlorovodonične kiseline?
 3. Izračunaj masu kisele soli koja nastaje reakcijom 80 grama natrijum-hidroksida sa sulfatnom kiselinom, daj naziv odgovarajućoj soli.
 4. Koliko je potrebno grama srebro-nitrata da bi u reakciji sa hlorovodoničnom kiselinom nastalo 143.5 grama taloga?
 5. Mešanjem rastvora koji sadrži 2mola natrijum-hidroksida i rastvora koji sadrži 2 mola sulfatne kiseline dobija se rastvor koji plavi lakmus boji u crveno. Da li je tvrđenje tačno. Objasni odgovor.

Alkoholi, karboksilne kiseline, estri-vezbanje

 1. Napišite opštu formulu za: a) alkohole;  b) karboksilne kiseline  c) estre
 2. Funkcionalna grupa alkohola je______
 3. Funkcionalna grupa karboksilnih kiselina je_________
 4. Navedite primere primene estara.
 5. Napišite racionalNne strukturne formule za: a) etanol; b)2-metil-1-butanol; 3) 2-propanol;  4) 2.2-dimetil-1-pentanol.
 6. Napišite racionalNne strukturne formule za: 1)glicerol;   2)glikol;  3) metanal; 4)propanon.
 7. Napiši po jedan primer za primarni, sekundarni i tercijarni alkohol.
 8. Kao sredstvo za skidanje laka sa noktiju koristi se: 1) propanol; 2) propanal;  3)2-butanol; 4)propanon
 9. Alkohol koji se koristi za dezinfekciju rana, a kao sastojak alkoholnih pića konzumiranjem izaziva bolest zavisnosti, alkoholizam, naziva se:_______(napiši i racionalnu strukturnu formulu).
 10. Navedite primer upotebe etanske kiseline i napišite njenu racionalnu strukturnu formulu.
 11. Napišite racionalne strukturne formule za: a) metansku kiselinu; b) etil-etanoat;   c) 1.2-etandiol;   d)aldehid koji sadži tri atoma ugljenika.
 12. Napišite jednačine sledećih hemijskih  reakcija: a) potpuno sagorevanje etanola;  b) neutralizacije etanske kiseline natrijum-hidroksidom; c) reakcije koja se koristi u alko testu.
 13. Navedi naziv tri supstance koje u reakciji sa metanskom kiselinom mogu dati soli ove kiseline i predstavite hemijskim  jednačinama odgovarajuće reakcije.
 14. Reakcija esterifikacije se odigrava izmedju:a)alkohola i ketona; b)alkohola i kiselina; c) između molekula alkohola.
 15. Napiši jednačine hemijskih reakcija: a)dehidratacije etanola; b)metanola i natrijuma; c)mravlje kiseline i kalcijuma; d)sirćetne kiseline i natrijum-karbonata; e) sirćetne kiseline i 1-propanola.
 16. Npiši jednačinu elektrolitičke disocijacije: a) mravlje kiseline;  b) sirčetne kiseline.
 17. Koja od ponuđenih supstanci se dobro meša sa vodom: a)heksan; b) oktanol; c)etanol;   d)etan?
 18. Napiši jednačinu reakcije koja se odigrava:a) delovanjem sirćetne kiseline na ljusku jajeta; b)izmedju sode-bikarbone i sirćetne kiseline.

Ugljovodonici-vežbanje

1 Potpunim sagorevanjem alkana nastaje: a) ugljenik(II)-oksid i vodonik; b)kiseomik, vodonik i ugljenik(IV)-oksid; c)ugljenik(IV)-oksid i voda; d)vodonik i ugljenik.

2.Zajedničko svojstvo svih ugljovodonika je:

a) karakterističan miris

b)tečno agregatno stanje

c)rastvorljivost u vodi

d) gustina veća od vode

3. Jednačinom hemijske reakcije predstavi:

a) sagorevanje benzena

b) nepotpuno sagorevanje heksana

c) adiciju vodonika na eten

d) adiciju hlora na propen

4. Napiši molekulske formule za:

metan, etan, etin, propen, heksan

5. Napiši formulu ugljovodonika i koeficijent koji nedostaje u sledećoj jednačini:

_______________________+ __O2→4CO2 + 4H2O

6.Napiši racionalne strukturne formule za:

a) 2-penten

b) 2,3-dimetilpentan

c) 3-metil-1-butin

7) Напиши рационално структурне формуле:

а) 2,3,3,4-тетраметилхексан,

б) 4-метил-2-декин,

в) 2,4-диметил-2-пентен.

8.Одреди масени удео водоника у хексану.

9.Колико mol-a и ког производа настаје делимичном адицијом 8 mol-а водоника на 2-хексин?

10. Metan je na sobnoj temperaturi:

a) čvrsta bela supstanca

b) bezbojna gasovita supstanca

c) bezbojna tečna supstanca

11. Da li je tačno sledeće tvrđenje (objasni odgovor).

heksan se dobro rastvara u vodi.

12. Koliko grama vode nastaje sagorevanjem 64g metana?

Метали и соли-још вежбања

Пример 1

 1. Дефинишите соли и наведите пример соли.
 2. На линију уапиши назив метала на који се односи исказ (напиши и симбол одговарајућег метала): калцијум, гвожђе, бакар, алуминијум.

а) Метал мркоцрвене боје______________________.

б) Лак метал који се користи за израду авиона_____________.

в) У састав хромираног челика са угљеником и хромом улази_____________.

г) Метал који реагује са водом и гради гашени креч__________________.

 1. Напиши једначину потпуне неутрализације натријум-хидроксида и сумпорасте киселине.
 2. Допуни и изједначи  једначине могућих хемијских реакција:

а) SO2 + Ca(OH)2 →___________________________

б)  HCl + Al(OH)3→_____________________________

в) NaOH + CaO →_______________________________

г) Mg + H2SO4→_________________________________

 1. Колико грама талога настаје при реакцији 58.5g натријум-хлорида са раствором сребро-нитрата?

 Пример 2 Nastavite sa čitanjem

Metali i soli-vežbanje

 1. Popuni tabelu:
Metal Agregatno stanje Boja
Kalcijum
Bakar
Gvožđe
Aluminijum

2. Na liniji pored formule supstance napišite naziv supstance:

Al2O3____________                                  FeO _____________

Fe(OH)3_____________                          CaO________________

CuO______________                    Zn(OH)2_________

NaOH____________                     Al(OH)3_________

3. Zaokružite tačne odgovore. Nastavite sa čitanjem