Hemijske reakcije i izračunavanja

 1. Izjednačite sledeće hemijske jednačine:

SO2 + O2→ SO3

I2 + H2→ HI

H2 + S8 →H2S

N2 + O2→N2O5

2, Napišite jednačine sledećih hemijskih reakcija:

a) sinteze hlorovodonika iz elemenata

b) analize vode

c) sagorevanja sumpora, pri čemu nastaje jedinjenje sa valencom sumpora (IV)

3.U kom odnosu masa su sjedinjeni gvožđe i kiseonik u jedinjenju u kojem je valenca gvožđa (III).

4. Izračunaj odnos masa elemennata u kalcijum-hidroksidu Ca(OH)2..

5. Izračunati procentni sastav sledećih jedinjenja: a)SO2      b) SO3

6. Ako je masa sumporne kiseline H2SO4  196g izračunajte broj molova, broj molekula i broj atoma.

7. Koliko grama amonijaka nastaje pri reakciji 0.6g vodonika sa odgovarajućom količinom azota?

8. Zakon održanja mase glasi_____________________

Zakon stalnih odnosa masa glasi ____________________

Mol je___________________________________________

Rastvori i rastvorljivost-rešenja

 1. Od ponuđenih supstanci sirće i medicinski alkohol su rastvori jer i jedna id ruga supstanca predstavljaju homogene smeše (sirće =homogena smeša sirćetne kiseline i vode, a medicinski alkohol vode i alkohola etanola). Mleko i majonez su heterogene smeše, a destilovana voda je čista supstanca.
 2. Mogu se navesti npr. pijaća voda, sirće,3%,6%, 9%, 12% hidrogen, medicinski alkohol, fiziološki rastvor i sl.
 3. Ispravna rečenica je: Ulje se ne rastvara u vodi jer je ulje nepolarna supstanca, a voda polaran rastvarač.
 4. a)homogena smeša
 5. Supstance koje se u vodi rastvaraju imaju: c) polarnu kovalentnu ili jonsku hemijsku vezu.
 6. Bistra, bezbojna tečnosta, bez mirisa, prijatnog ukusa, ne sme sadržavati otrovne supstance, niti bakterije.
 7. a) 100g vode i 2g šećera; b) 15g soli i 90g vode c) 30g vode i 70g alkohola.  Ako su supstance istog agregatnog stanja c) rastvarač je supstanca koje ima više, ako su različitog agregatnog stanja a), b)rastvarač je supstanca koja je istog agregatnog stanja kao i rastvor.
 8. mrs= 36gm(H2O)=100g     %=?

  mr= mrs+ m(H2O)=36g+100g=136g Masa rastvora jednaka zbiru mase rastvarača i rastvorene ili rastvorenih supstanci.

  ω = mrs/ mr          ω-maseni udeo

  ω=36g/136g =0.265

  ω x 100%=%            0.265 x 100%=26.5%

   

  Zadatak može i preko proporcije biti urađen polazeći od toga da procentna koncntracija predstavlja broj grama rastvorene supstance u 100g rastvora.

  36: 136=X:100

  136X=36 x 100

  X=26.47%

 9. mr=200g    ω = 0.05                              ω =mrs/ mr            0.0 5= mrs/200g   

  mrs=0.05 x 200g=10g  Potrebno je odmeriti 10g glukoze i m(H2O)=200g-10g=190g

 10. Pošto je R=36g to znači da se u 100g vode može rastvoriti 36g supstance, može se izračunati koliko se supstance može rastvoriti u 30g vode, da bi rastvor bio zasićen,  ukoliko je taj broj veći od 7g, koliko je inače rastvoreno, to znači da nije rastvorena maksimalna masa supstance i da je rastvor nezasićen.X : 30g=R:100g

  X:30g = 36g : 100g

  100xX= 36×30

  X=1080/100

  X=10.8g Rastvor je nezasićen, pošto da bi bio zasićen bilo bi potrebno rastvoriti 10.8g, a rastvoreno je 7g, može se rastvoriti još 10.8g -7g=3.8g i tada bi rastvor postao zasićen.

 11. Bitno je znati da je masa rastvorene supstance jednaka i pre i nakon isparavanja, menja se samo masa rastvarača i ukupna masa rastvora. Potrebno je prvo izračunati koliko se rastvorene supstance nalazi u početku. ω = mrs/ mr       ω=8/100=0.08                 0.08=mrs/120g     

  mrs= 0.08x120g=9.6g Masa rastvorene supstance je  9.6g i ta masa supstance se nalazi i nakon isparavanje vode, pošto je masa nakon uparavanja 40g, a masa rastvorene supstance 9.6g može se izračunati procentni sastav: ω = mrs/ mr          

  ω =mrs/mr = 9.6g/40g=0.24

  ω x 100% =0.24 x 100% = 24% Došlo je do povećanja procentne koncentracije tj.došlo je do koncentrovanja, jer je smanjena masa rastvarača, a kada bi se dodavao rastvarač tj. pravilo razblaženje dolazilo bi do smanjenja procentne koncentracije.

Rastvori-pitanja i zadaci

 1. Iz ponudjenog niza supstanci izdvoj supstancu koja predstavlja rastvor:  destilovana voda, mleko, sirće, majonez, medicinski alkohol. Objasni odgovor.
 2. Navedite tri supstance iz okruzenja koje predstavljaju rastvor.
 3. Zaokruži reč koja će dati tačno tvrđenje.Ulje se ne rastvara/rastvara u vodi jer je ulje polarna/nepolarna supstanca, a voda polaran/nepolaran rastvarač.
 4. Zaokruži tačan odgovor:                                                                                   Rastvor je: a)homogena smeša, b)hemijski element, c)hemijsko jedinjenje,d) heterogena smeša.
 5. Supstance koje se u vodi rastvaraju imaju: a) nepolarnu kovalentnu hemijsku vezu; b)polarnu ili nepolarnu kovalentnu hemijsku vezu; c) polarnu kovalentnu ili jonsku hemijsku vezu; d) nepolarnu kovalentnu ili jonsku hemijsku vezu.
 6. Navedite fizička svojstva pijaće vode.
 7. Podvuci u sledećim primerima supstancu koja predstavlja rastvarač: a) 100g vode i 2g šećera; b) 15g soli i 90g vode c) 30g vode i 70g alkohola.
 8. Izračunaj procentni sastav zasićenog rastvora kuhinjske soli koji se dobija rastvaranjem 36g kuhinjske soli u 100g vode na 25°C.
 9. U medicini se često koristi petoprocentni rastvor glukoze. Koliko je potrebno odmeriti grama glukoze, a koliko vode za pripremanje 200g ovog rastvora?
 10. Rastvoreno je 7g kuhinjske soli u 30g vode na sobnoj temperaturi. Ako je rastvorljivost  kuhinjske soli R=36g, da li je pripremljen zasićen rastvor?
 11. U čašu je sipano 120g rastvora šećera čiji je procentni sastav 8%. Čaša je zatim zagrevana dok se masa rastvora nije smanjila na 40g. Odredi koji procentni sastav ima rastvor nakon isparavanja vode.

Vežbanje-hemijska veza

 1. Iz datog niza izdvojte atome, molekule i jone:Ca2+, Cl, SO42-, NH4+, H2O, O3, S2-, N2, H2SO4, CO2. C, O, H2
 2. Iz datog niza izdvojte molekul hlora:Cl, Cl, Cl2, 2Cl, 2Cl
 3. Predstavi hemijskom simbolikom:a) pet atoma gvožđa, b)sedam atoma azota, c)tri atoma sumpora,d) jedan molekul azota, e) šest atoma kiseonika, f) dva četvoroatomna molekula fosfora, g)tri molekula hlora , h) deset osmoatomnih molekula sumpora.
 4. Koliko elektrona ima:a) 16S2- 

  b)20Ca2+

 5. Supstance koje se u vodi rastvaraju imaju:a)nepolarnu kovalentnu hemijsku vezu; b) polarnu ili nepolarnu kovalentnu hemijsku vezu; c) polarnu ili jonsku hemijsku vezu; d) nepolarnu kovalentnu ili jonsku vezu.
 6. Predstavi Luisovim simbolima i formulama formiranje hemijske veze izmedju: a) 11Na  i  17Cl ,  b)1H  i  8O  c)20Ca i 16S
 7. Napiši formule sledećih jedinjenja:Sumpor(VI)-oksid

  Cink-hlorid

  Aluminijum-oksid

  Azot(III)-oksid

  Natrijum-bromid

  Gvozdje(III)-oksid

  Kalcijum-oksid

  Bakar(II)hlorid

  Olovo(II)-sulfid

  Barijum-hlorid

 8. Odredi valencu elementa E u sledećim jedinjenjima:E2O5, E2O, EO2, ECl2, EH3
 9. Izdvoj supstance sa polarnom i supstance sa nepolarnom kovalentnom vezom:HF, CH4,H2O, NH3, N2
 10. Napiši raspored elektrona u stabilnim jonima koje grade sledeći elementi:20Ca, 16S, 17Cl, 11Na
 11. Na raspolaganju su dva atoma natrijuma, četiri atoma hlora ičetiri atoma vodonika. Sastavi formule dve supstance sa jonskom vezom, jedne supstance sa polarnom kovalentnom vezom i dve supstance sa nepolarnom kovalentnom vezom.