Soli-vežbanje

 1. Napiši formule za: aluminijum-sulfat, aluminijum-hidrogensulfat,  natrijum-hidrogenkarbonat.
 2. Koliko nastaje grama odgovarajuće soli ako reaguje 34grama amonijaka i 73grama hlorovodonične kiseline?
 3. Izračunaj masu kisele soli koja nastaje reakcijom 80 grama natrijum-hidroksida sa sulfatnom kiselinom, daj naziv odgovarajućoj soli.
 4. Koliko je potrebno grama srebro-nitrata da bi u reakciji sa hlorovodoničnom kiselinom nastalo 143.5 grama taloga?
 5. Mešanjem rastvora koji sadrži 2mola natrijum-hidroksida i rastvora koji sadrži 2 mola sulfatne kiseline dobija se rastvor koji plavi lakmus boji u crveno. Da li je tvrđenje tačno. Objasni odgovor.

Hemijske reakcije i izračunavanja-odgovori

 1. Izjednačiti hemijsku jednačinu znači upisati odgovarajuće koeficijente pored učesnika reakcije, tako da ukupan broj atoma reaktanata bude jednak ukupnom broju atoma proizvoda reakcije (poštovanje Zakona održanja mase.                                                                                                           2SO2 + O2→ 2SO3                                                                                                                                   I2 + H2→ 2HI                                                                                                                       8H2 + S8 →8H2S                                                                                                                 2N2 + 5O2→2N2O5                                                                                                                                         2.H2 + Cl2 → 2HCl sinteza (nastajanje)                                                                            2H2O →2 H2 +O2 analiza (razlaganje)                                                                                            S +O2 →SO2sinteza (nastajanje)                                                                                                               3. Prvo je potrebno napisati formulu, kako je naglašeno da je valenca gvožđa III, a kiseonik uvek ima valencu (II) formula oksida će biti Fe2O3.   2Ar(Fe): 3Ar(O)=2×56 : 3×16 = 112:48 = 56:24 = 28:12 = 14:6=7:3                                                                
 2. 4. Ca(OH)2. Ar(Ca):2Ar(O):2Ar(H)=40:32:2=20:16:1                                                                                    5.a)SO2   Mr(SO2) =32+ 2×16=64                                                                                                                                                                                                             64 predstavlja 100%, potrebno je izračunati %S i %O;        Mr(SO2)  :100%= Ar(S)  : X ;                  64 : 100%= 32 : X;       64X=3200;       X=50%=%S                                                                                                                          Mr(SO2)  :100%= 2Ar(O)  : X            64 : 100%= 2×16 : X;             64 : 100%= 32 : X;       64X=3200;       X=50%=%O                                                                                                                                                                                                                                  b) Mr(SO3)=32+3×16=32+48=8080 : 100% = 32 : X

  X=40%S

  80 : 100% = 3Ar(O) : X

  80 : 100% = 3x 16 : X

  80 : 100% = 48 : X

  X=60%O

  6.m(H2SO4) = 196g                                                                                                                            n=? N=?    n=m/MM(H2SO4)=2×1 + 32 +4×16=98g/mol

  n= 196g/98g/mol=2mol

  N=Na x n= 6×1023molekul/mol x 2mol=12 x 1023 molekula H2SO4

  Jedan molekul H2SO4 ima sedam atoma, pa ce broj atoma biti sedam puta veci u odnosu na broj molekula i iznosice 84 x 1023 ili 8.4 x 1024atoma.

  7.N2 +3 H2 → 2NH3m(H2)=0.6g          M(H2)=2 x1 =2g/mol, M(NH3)=14+3×1=17g/mol

  m(NH3)=?

  n (H2)= m/M=0.6g/2g/mol=0.3mol

  n (H2) : n(NH3) = 3: 2

  0.3mol :  n(NH3) = 3: 2

  3x n(NH3) =0.6mol

  n(NH3) =0.6mol/3=0.2mol

  m(NH3)=n x M= 0.2mol x 17g/mol= 3.4g

  8.Zakon održanja mase glasi -ukupna masa supstanci pre hemijske reakcije jednaka je masi supstance posle reakcije. Ukupna masa supstanci u zatvorenom sistemu se ne menja.                                                                Zakon stalnih odnosa masa glasi-kada grade isto jedinjenje, elementi se uvek jedine u stalnim odnosima masa, bez obzira na način na koji je jedinjenjenje dobijeno. Mase elemenata medjusobno se odnose kao mali celi brojevi. Sastav hemijskih jedinjenja je stalan.                                                  Mol -je jedinica za količinu supstance. Jedan mol supstance sadrži Avogadrov broj čestica  (atoma, molekula ili jona).

Hemijske reakcije i izračunavanja

 1. Izjednačite sledeće hemijske jednačine:

SO2 + O2→ SO3

I2 + H2→ HI

H2 + S8 →H2S

N2 + O2→N2O5

2, Napišite jednačine sledećih hemijskih reakcija:

a) sinteze hlorovodonika iz elemenata

b) analize vode

c) sagorevanja sumpora, pri čemu nastaje jedinjenje sa valencom sumpora (IV)

3.U kom odnosu masa su sjedinjeni gvožđe i kiseonik u jedinjenju u kojem je valenca gvožđa (III).

4. Izračunaj odnos masa elemennata u kalcijum-hidroksidu Ca(OH)2..

5. Izračunati procentni sastav sledećih jedinjenja: a)SO2      b) SO3

6. Ako je masa sumporne kiseline H2SO4  196g izračunajte broj molova, broj molekula i broj atoma.

7. Koliko grama amonijaka nastaje pri reakciji 0.6g vodonika sa odgovarajućom količinom azota?

8. Zakon održanja mase glasi_____________________

Zakon stalnih odnosa masa glasi ____________________

Mol je___________________________________________

Alkoholi, karboksilne kiseline, estri-vezbanje

 1. Napišite opštu formulu za: a) alkohole;  b) karboksilne kiseline  c) estre
 2. Funkcionalna grupa alkohola je______
 3. Funkcionalna grupa karboksilnih kiselina je_________
 4. Navedite primere primene estara.
 5. Napišite racionalNne strukturne formule za: a) etanol; b)2-metil-1-butanol; 3) 2-propanol;  4) 2.2-dimetil-1-pentanol.
 6. Napišite racionalNne strukturne formule za: 1)glicerol;   2)glikol;  3) metanal; 4)propanon.
 7. Napiši po jedan primer za primarni, sekundarni i tercijarni alkohol.
 8. Kao sredstvo za skidanje laka sa noktiju koristi se: 1) propanol; 2) propanal;  3)2-butanol; 4)propanon
 9. Alkohol koji se koristi za dezinfekciju rana, a kao sastojak alkoholnih pića konzumiranjem izaziva bolest zavisnosti, alkoholizam, naziva se:_______(napiši i racionalnu strukturnu formulu).
 10. Navedite primer upotebe etanske kiseline i napišite njenu racionalnu strukturnu formulu.
 11. Napišite racionalne strukturne formule za: a) metansku kiselinu; b) etil-etanoat;   c) 1.2-etandiol;   d)aldehid koji sadži tri atoma ugljenika.
 12. Napišite jednačine sledećih hemijskih  reakcija: a) potpuno sagorevanje etanola;  b) neutralizacije etanske kiseline natrijum-hidroksidom; c) reakcije koja se koristi u alko testu.
 13. Navedi naziv tri supstance koje u reakciji sa metanskom kiselinom mogu dati soli ove kiseline i predstavite hemijskim  jednačinama odgovarajuće reakcije.
 14. Reakcija esterifikacije se odigrava izmedju:a)alkohola i ketona; b)alkohola i kiselina; c) između molekula alkohola.
 15. Napiši jednačine hemijskih reakcija: a)dehidratacije etanola; b)metanola i natrijuma; c)mravlje kiseline i kalcijuma; d)sirćetne kiseline i natrijum-karbonata; e) sirćetne kiseline i 1-propanola.
 16. Npiši jednačinu elektrolitičke disocijacije: a) mravlje kiseline;  b) sirčetne kiseline.
 17. Koja od ponuđenih supstanci se dobro meša sa vodom: a)heksan; b) oktanol; c)etanol;   d)etan?
 18. Napiši jednačinu reakcije koja se odigrava:a) delovanjem sirćetne kiseline na ljusku jajeta; b)izmedju sode-bikarbone i sirćetne kiseline.

Rastvori i rastvorljivost-rešenja

 1. Od ponuđenih supstanci sirće i medicinski alkohol su rastvori jer i jedna id ruga supstanca predstavljaju homogene smeše (sirće =homogena smeša sirćetne kiseline i vode, a medicinski alkohol vode i alkohola etanola). Mleko i majonez su heterogene smeše, a destilovana voda je čista supstanca.
 2. Mogu se navesti npr. pijaća voda, sirće,3%,6%, 9%, 12% hidrogen, medicinski alkohol, fiziološki rastvor i sl.
 3. Ispravna rečenica je: Ulje se ne rastvara u vodi jer je ulje nepolarna supstanca, a voda polaran rastvarač.
 4. a)homogena smeša
 5. Supstance koje se u vodi rastvaraju imaju: c) polarnu kovalentnu ili jonsku hemijsku vezu.
 6. Bistra, bezbojna tečnosta, bez mirisa, prijatnog ukusa, ne sme sadržavati otrovne supstance, niti bakterije.
 7. a) 100g vode i 2g šećera; b) 15g soli i 90g vode c) 30g vode i 70g alkohola.  Ako su supstance istog agregatnog stanja c) rastvarač je supstanca koje ima više, ako su različitog agregatnog stanja a), b)rastvarač je supstanca koja je istog agregatnog stanja kao i rastvor.
 8. mrs= 36gm(H2O)=100g     %=?

  mr= mrs+ m(H2O)=36g+100g=136g Masa rastvora jednaka zbiru mase rastvarača i rastvorene ili rastvorenih supstanci.

  ω = mrs/ mr          ω-maseni udeo

  ω=36g/136g =0.265

  ω x 100%=%            0.265 x 100%=26.5%

   

  Zadatak može i preko proporcije biti urađen polazeći od toga da procentna koncntracija predstavlja broj grama rastvorene supstance u 100g rastvora.

  36: 136=X:100

  136X=36 x 100

  X=26.47%

 9. mr=200g    ω = 0.05                              ω =mrs/ mr            0.0 5= mrs/200g   

  mrs=0.05 x 200g=10g  Potrebno je odmeriti 10g glukoze i m(H2O)=200g-10g=190g

 10. Pošto je R=36g to znači da se u 100g vode može rastvoriti 36g supstance, može se izračunati koliko se supstance može rastvoriti u 30g vode, da bi rastvor bio zasićen,  ukoliko je taj broj veći od 7g, koliko je inače rastvoreno, to znači da nije rastvorena maksimalna masa supstance i da je rastvor nezasićen.X : 30g=R:100g

  X:30g = 36g : 100g

  100xX= 36×30

  X=1080/100

  X=10.8g Rastvor je nezasićen, pošto da bi bio zasićen bilo bi potrebno rastvoriti 10.8g, a rastvoreno je 7g, može se rastvoriti još 10.8g -7g=3.8g i tada bi rastvor postao zasićen.

 11. Bitno je znati da je masa rastvorene supstance jednaka i pre i nakon isparavanja, menja se samo masa rastvarača i ukupna masa rastvora. Potrebno je prvo izračunati koliko se rastvorene supstance nalazi u početku. ω = mrs/ mr       ω=8/100=0.08                 0.08=mrs/120g     

  mrs= 0.08x120g=9.6g Masa rastvorene supstance je  9.6g i ta masa supstance se nalazi i nakon isparavanje vode, pošto je masa nakon uparavanja 40g, a masa rastvorene supstance 9.6g može se izračunati procentni sastav: ω = mrs/ mr          

  ω =mrs/mr = 9.6g/40g=0.24

  ω x 100% =0.24 x 100% = 24% Došlo je do povećanja procentne koncentracije tj.došlo je do koncentrovanja, jer je smanjena masa rastvarača, a kada bi se dodavao rastvarač tj. pravilo razblaženje dolazilo bi do smanjenja procentne koncentracije.

Rastvori-pitanja i zadaci

 1. Iz ponudjenog niza supstanci izdvoj supstancu koja predstavlja rastvor:  destilovana voda, mleko, sirće, majonez, medicinski alkohol. Objasni odgovor.
 2. Navedite tri supstance iz okruzenja koje predstavljaju rastvor.
 3. Zaokruži reč koja će dati tačno tvrđenje.Ulje se ne rastvara/rastvara u vodi jer je ulje polarna/nepolarna supstanca, a voda polaran/nepolaran rastvarač.
 4. Zaokruži tačan odgovor:                                                                                   Rastvor je: a)homogena smeša, b)hemijski element, c)hemijsko jedinjenje,d) heterogena smeša.
 5. Supstance koje se u vodi rastvaraju imaju: a) nepolarnu kovalentnu hemijsku vezu; b)polarnu ili nepolarnu kovalentnu hemijsku vezu; c) polarnu kovalentnu ili jonsku hemijsku vezu; d) nepolarnu kovalentnu ili jonsku hemijsku vezu.
 6. Navedite fizička svojstva pijaće vode.
 7. Podvuci u sledećim primerima supstancu koja predstavlja rastvarač: a) 100g vode i 2g šećera; b) 15g soli i 90g vode c) 30g vode i 70g alkohola.
 8. Izračunaj procentni sastav zasićenog rastvora kuhinjske soli koji se dobija rastvaranjem 36g kuhinjske soli u 100g vode na 25°C.
 9. U medicini se često koristi petoprocentni rastvor glukoze. Koliko je potrebno odmeriti grama glukoze, a koliko vode za pripremanje 200g ovog rastvora?
 10. Rastvoreno je 7g kuhinjske soli u 30g vode na sobnoj temperaturi. Ako je rastvorljivost  kuhinjske soli R=36g, da li je pripremljen zasićen rastvor?
 11. U čašu je sipano 120g rastvora šećera čiji je procentni sastav 8%. Čaša je zatim zagrevana dok se masa rastvora nije smanjila na 40g. Odredi koji procentni sastav ima rastvor nakon isparavanja vode.

Ugljovodonici-vežbanje

1 Potpunim sagorevanjem alkana nastaje: a) ugljenik(II)-oksid i vodonik; b)kiseomik, vodonik i ugljenik(IV)-oksid; c)ugljenik(IV)-oksid i voda; d)vodonik i ugljenik.

2.Zajedničko svojstvo svih ugljovodonika je:

a) karakterističan miris

b)tečno agregatno stanje

c)rastvorljivost u vodi

d) gustina veća od vode

3. Jednačinom hemijske reakcije predstavi:

a) sagorevanje benzena

b) nepotpuno sagorevanje heksana

c) adiciju vodonika na eten

d) adiciju hlora na propen

4. Napiši molekulske formule za:

metan, etan, etin, propen, heksan

5. Napiši formulu ugljovodonika i koeficijent koji nedostaje u sledećoj jednačini:

_______________________+ __O2→4CO2 + 4H2O

6.Napiši racionalne strukturne formule za:

a) 2-penten

b) 2,3-dimetilpentan

c) 3-metil-1-butin

7) Напиши рационално структурне формуле:

а) 2,3,3,4-тетраметилхексан,

б) 4-метил-2-декин,

в) 2,4-диметил-2-пентен.

8.Одреди масени удео водоника у хексану.

9.Колико mol-a и ког производа настаје делимичном адицијом 8 mol-а водоника на 2-хексин?

10. Metan je na sobnoj temperaturi:

a) čvrsta bela supstanca

b) bezbojna gasovita supstanca

c) bezbojna tečna supstanca

11. Da li je tačno sledeće tvrđenje (objasni odgovor).

heksan se dobro rastvara u vodi.

12. Koliko grama vode nastaje sagorevanjem 64g metana?

Vežbanje-hemijska veza

 1. Iz datog niza izdvojte atome, molekule i jone:Ca2+, Cl, SO42-, NH4+, H2O, O3, S2-, N2, H2SO4, CO2. C, O, H2
 2. Iz datog niza izdvojte molekul hlora:Cl, Cl, Cl2, 2Cl, 2Cl
 3. Predstavi hemijskom simbolikom:a) pet atoma gvožđa, b)sedam atoma azota, c)tri atoma sumpora,d) jedan molekul azota, e) šest atoma kiseonika, f) dva četvoroatomna molekula fosfora, g)tri molekula hlora , h) deset osmoatomnih molekula sumpora.
 4. Koliko elektrona ima:a) 16S2- 

  b)20Ca2+

 5. Supstance koje se u vodi rastvaraju imaju:a)nepolarnu kovalentnu hemijsku vezu; b) polarnu ili nepolarnu kovalentnu hemijsku vezu; c) polarnu ili jonsku hemijsku vezu; d) nepolarnu kovalentnu ili jonsku vezu.
 6. Predstavi Luisovim simbolima i formulama formiranje hemijske veze izmedju: a) 11Na  i  17Cl ,  b)1H  i  8O  c)20Ca i 16S
 7. Napiši formule sledećih jedinjenja:Sumpor(VI)-oksid

  Cink-hlorid

  Aluminijum-oksid

  Azot(III)-oksid

  Natrijum-bromid

  Gvozdje(III)-oksid

  Kalcijum-oksid

  Bakar(II)hlorid

  Olovo(II)-sulfid

  Barijum-hlorid

 8. Odredi valencu elementa E u sledećim jedinjenjima:E2O5, E2O, EO2, ECl2, EH3
 9. Izdvoj supstance sa polarnom i supstance sa nepolarnom kovalentnom vezom:HF, CH4,H2O, NH3, N2
 10. Napiši raspored elektrona u stabilnim jonima koje grade sledeći elementi:20Ca, 16S, 17Cl, 11Na
 11. Na raspolaganju su dva atoma natrijuma, četiri atoma hlora ičetiri atoma vodonika. Sastavi formule dve supstance sa jonskom vezom, jedne supstance sa polarnom kovalentnom vezom i dve supstance sa nepolarnom kovalentnom vezom.